1. Opptaksreglement for Prosjektskolen

 

 

 • 1.1 Søknadsfrist

Prosjektskolen sin søknadsfrist er 15. april. Etter denne frist vil det være rullerende opptak til 2.opptak (ventelister).

 

 • 1.2 Opptakskomité

Opptakskomiteen består av rektor og tre faglærere valgt av rektor.

 

 • 1.3 Opptakskrav

Det stilles krav til ferdigheter innen kunstfag som vurderes ut i fra vedlagte arbeider i søknaden.

 

Søknaden består av to deler:

 

Del 1) Søkeren må fylle ut søknadsskjema for utdypelse av utdanning, arbeidserfaring, motivasjon, selvpresentasjon m.m.

 

Del 2) Søkeren må sende inn egne kunstarbeider i form av video, bilder eller lyd som er dokumentert på CD eller DVD. Det skal sendes inn 6 til 10 bilder eller maks 10 minutter film eller lydspor.

 

 • 1.4 Prioritering av søkere

Søknader blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. Fordi søkemassen alltid vil være høyere enn antall studieplasser, vektlegges søkerne etter kriterier gitt av opptakskomiteen.

 

 • 1.5 Vurdering av søknad

Ferdigheter innen kunstfag vurderes ut i fra de innsendte arbeider. Avgjørelsen skal bero på en helhetlig, skjønnsmessig vurdering der følgende relevante kvalifikasjonsmomenter skal medtas i vurderingen:

 

 • Utviklingspotensial.
 • Kunstneriske kvaliteter
 • Modenhetsgrad og motivasjon.
 • Originalitet og kreative ferdigheter.
 • Kunstfaglig forståelse

 

 

 

 

 

 • 1.6 Klage på opptak

Studentene har klagerett på avslag på søknad om studieplass.

Klagen skal distribueres innen 3 dager til skolens klagenemnd som fatter avgjørelse i saken. Klager skal være ferdig behandlet og melding om vedtak i klagesaken meddelt søkeren innen 14 dager etter mottatt klage.

§ 2. Ordensreglement

 

 • 2.1 Generell oppførsel

Prosjektskolen skal gi studentene de beste muligheter for læring og utviking. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både studenter og ansatte. Alle studenter skal følge lover og regler i samfunnet, herunder respekt for hverandre og hverandres arbeider.

 

 

 • 2.2 Oppmøte og fravær

Studentene har plikt til å møte presis til undervisning, samt plikt til å delta i undervisningen i den form den blir gitt. Ved fravær grunnet sykdom skal skolen ha beskjed så fort som mulig. Ved sykdom i inntil 3 dager godtas begrunnet egenmelding. Ved sykdom utover dette kreves sykemelding utstedt av lege eller tilsvarende godkjent offentlig instans. Fravær blir ført opp på daglig basis med unntak av i de periodene hvor studenten jobber selvstendig. I disse periodene er studenten selv ansvarlig for at han/hun klarer å gjennomføre læreplanens krav. Hvis en student kommer for sent og/eller har fravær som går ut over læringen og virker forstyrrende på klassens totale læringssituasjon, skal faglærer og rektor gjennomføre en motivasjonssamtale med studenten. Denne samtalen skal ha som formål å klarlegge studentens begrunnelse for sitt fravær samt videre motivasjon for å følge undervisningen. Hvis studenten viser manglende vilje til å forandre sin oppførsel kan det sanksjoneres med utvisning.

 

 • 2.3 Tillatelse for bruk av utstyr

Enkelte verktøy krever klarering fra skolen for bruk. For å få en slik klarering må en ha gjennomført det praktiske kurset for utstyret og blitt godkjent av læreren som holdt kurset for håndtering av utstyret.

 

 • 2.4 Mobbing og voldelig atferd

Studenter som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen.

Lengden på bortvisningstiden vil avhenge av alvoret i situasjonen. Studentens oppførsel etter bortvisningen vil bli vurdert og hvis studenten ikke forandrer seg kan det benyttes bortvisning fra skolen. Rektor står ansvarlig for å bedømme hvor alvorlig situasjonen er. Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere studenter og/eller ansatte. Dette regnes som vold. Ulovlig forhold vil bli anmeldt.

 

 • 2.5 Narkotika

Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke narkotika på skolens område.

Narkotika skal overlates til politiet.

 

 

 • 2.6 Hærverk på skolens bygninger eller eiendeler

tilhørende skolen eller medstudenter

Studenter som utøver hærverk kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt når opprydningen består i arbeid studenten har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen. Ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan studenten i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli ansvarlig etter alminnelige regler om erstatningsansvar. Skolen skal reagere dersom studenter ødelegger medstudenters eiendeler.

 

 • 2.7 Straffbare forhold

Ut fra hensynet til orden på skolene, beskyttelse av studentene og de ansatte, og som normgivende signal, skal skolen v/ rektor anmelde straffbare forhold til politiet.

Forholdet vil anmeldes uavhengig av om offer og/eller overgriper er student eller ansatt. Ved mindre overtredelser vil forholdet bli tatt opp i en samtale mellom lærer/rektor og student.

 

 

 • 2.8 Manglende innbetaling av skolepenger

Skolepenger skal være betalt innen forfall. Manglende innbetaling kan medføre purregebyr samt tillegg av lovens forsinkelsesrente, og tvangsinndrivelse ved fortsatt manglende innbetaling. Skolepengene for inneværende termin må være nedbetalt før neste termin starter. Dersom studenten misligholder en eventuell nedbetalingsplan, kan vedkommende utvises fra resten av skoleåret og nektes adgang til eksamen. Studenten kan også bli nektet vitnemål.

 

 • 2.9 Sanksjoner

Skolen kan forvente at en student har en moden forståelse av det ansvaret han/hun har for sin egen utdannelse. Skolen foretrekker derfor at lærer/rektor har en motivasjonssamtale med studenten istedenfor å bruke bortvisning som sanksjon. Dette gjelder til det punkt hvor det er tydelig at studenten ikke kommer til å gjøre noe for å bli motivert eller forandre oppførsel.

 

Følgende sanksjoner er mulige:

 

 • Motivasjonssamtale med lærer/rektor.
 • Muntlig/skriftelig advarsel fra lærer/rektor
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
 • Bortvisning fra resten av timen skjer etter faglærers avgjørelse.
 • Studenter som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet kan vises bort fra de enkelte kurs. Rektor vedtar slik bortvisning etter å ha rådført seg med faglærer og pedagogisk ansvarlig.
 • Når en student vedvarende har vist en framferd som i alvorlig grad går utover orden og arbeidsro på skolen, eller når en student alvorlig forsømmer pliktene sine, kan hun/han vises bort fra resten av skoleåret. Sanksjonen skal stå i rimelig forhold til regelbruddet.

 

 

 

 

 • 2.10 Generelt om saksbehandling

Ved avgjørelse etter disse reglene gjelder forvaltningsloven. Avgjørelsen om bortvisning og tap av retten til undervisning er enkeltvedtak.

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:

 

 • Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.
 • Studenten skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes.
 • Avgjørelsen bør begrunnes, og avgjørelser om utvisning skal alltid begrunnes.
 • Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til studenten, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette.
 • Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen gis skriftlig.

 

 

 • 2.11 Klager

Klage behandles av klagenemnda. Klage på sanksjoner skal fremmes til administrasjonen innen 3 uker etter at den berørte part har blitt medelt sanksjonen. Klagen vil videre bli distribuert til Prosjektskolens klagenemnd, som er saksbehandlere. Klager skal være saksbehandlet og melding om vedtak i klagesaken meddelt søkeren innen 14 dager etter mottatt klage.

 

 • 3. Klagereglement

 

 • 3.1

Klagenemnda oppnevnes av skolestyret.

 

 • 3.2

Klagenemnda oppnevnes for 3 år om gangen. Studentrepresentanten og dennes

vararepresentant oppnevnes for 1 år om gangen.

 

 • 3.3

Klagenemnda skal ha 3 medlemmer med personlige varamedlemmer, ett av medlemmene er student. Studentrepresentanten med vara velges på allmøte. Leder og vara for leder skal fylle de lovbestemte krav for dommere, jf. Domstolloven §§ 53 og 53. Leder og vara for leder skal ikke være ansatt ved skolen.

 

 • 3.4

Medlem av skolens styre kan ikke være medlem i klagenemnda. Medlem som har medvirket ved saksbehandling eller avgjørelse i en klagesak, kan ikke delta i klagenemndas behandling av klagen.

 

 • 3.5

Klagenemnda skal behandle klager på enkeltvedtak. Avgjørelse om opptak av studenter, bortvisning og utestengning, fritak for eksamen eller prøve og annullering av eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs, regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det samme gjelder avgjørelse i sak om klage over formelle feil ved eksamen. (fort. neste side)

Av dette følger at Klagenemnda behandler følgende saker:

 

 • Klage over opptak til studier
 • Klage over avslag på søknad om fritak fra eksamen
 • Klage over annullering av eksamen eller prøve
 • Klage over formelle feil ved eksamen
 • Klage i forbindelse med bortvisning eller utestengning av studenter

 

 • 3.6

Bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven gjelder ved behandling av saker i Klagenemnda.

 

 • 3.7

Klagenemndas leder innkaller til møter etter behov. Sakspapirer skal sendes ut eller være tilgjengelige for nemndas medlemmer før møtet.

 

 • 3.8

Medlem av klagenemnda som ikke kan delta i møte, skal innen oppgitt frist melde forfall. Vara skal da innkalles.

 

 • 3.9

Nemnda avgjør om det er grunn til å innkalle klageren til å møte for nemnda eller til å innhente uttalelser fra andre instanser.

 

 • 3.10

Medlem av klagenemnda har plikt til å avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt.

 

 • 3.11

Klagenemnda er vedtaksfør når lederen og ett øvrig medlem er til stede.

 

 • 3.12

Avgjørelsen skjer i møte. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Lederen har dobbeltstemme ved likt stemmetall. Stemmegivning skjer ved stemmetegn.

 

 • 3.13

For saksbehandlingen gjelder reglene i forvaltningsloven. Avgjørelsene skal foreligge innen 3 uker fra klagen er mottatt, hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.

 

 • 3.13

Det skal føres protokoll over vedtak i klagenemnda. Av protokollen skal det fremgå når møtet ble holdt og hvor lenge møtet varte, hvem som var tilstede og hvilke vedtak som ble gjort.

 

 • 3.15

Vedtak i klagenemnda kan ikke påklages.

 

 

 

 

 • 4. Eksamensreglement

 

 • 4.1 Generelle bestemmelser

Eksamenskandidatene plikter å sette seg inn i eksamensreglementet. Manglende kjennskap til reglementet kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd.

Kandidatene får, i god tid, beskjed om hvor, når og hvordan avsluttende vurdering

gjennomføres.

 

 • 4.2 Hvordan eksamen foregår

Studentene skal bli vurdert på avsluttende semesterutstilling av sensorer. Studentene blir gitt en arbeidsperiode før semesterslutt hvor de arbeider selvstendig mot utstilling. Arbeidet skal være ferdig til klassens gjennomgang med sensorer siste dag i arbeidsperioden. Semesterutstillingen markedsføres og åpnes for publikum utenfra som hos et vanlig galleri.

 

 • 4.3 Sensorer

Rektor velger ut sensorer. Det blir valgt to faglærer fra skolen og to eksterne billedkunstnere som er hovedansvarlig for vurderingen av studentenes arbeider.

Disse har ansvaret for klassens gjennomgang av semesterutstillingen eller eksamensutstillingen. Krav for å være ekstern sensor er at vedkommende er praktiserende billedkunstner og har høyeste utdanning innen dette fagfeltet.

 

 • 4.4 Vurderingsgrunnlag

Eksamen vurderes ut i fra:

 

 • Eksamensarbeidets kunstneriske kvaliteter
 • Evne til å reflektere over eget arbeid i dialog med sensorer og andre studenter på gjennomgang.
 • Egenutvikling gjennom skoleåret
 • Arbeidsinnsats

 

 • 4.5 Kompetansebevis og vitnemål

Skolen benytter karakterene bestått og ikke bestått. Vitnemål utstedes ved godkjent eksamen etter ferdig gjennomført skoleår. Det legges ved oversikt over skoleårets kurs. For å bestå enkeltkurs må studenten stille ut et arbeid siste dag i kursperioden.

 

 

 • 4.6 Utsettelse av eksamen

Ved sykdom kan det søkes om å gjennomføre eksamen på et senere tidspunkt.

Krav for å få godkjent utsettelse av eksamen:

 

 • Skriftelig dokumentasjon for fravær som skolen godkjenner som gyldig.
 • Studenten skaffer selv det som trengs av utstyr, materialer og atelierer for å gjennomføre eksamensarbeidet.
 • Vurderingen kan gjennomføres innen tre uker etter at skoleåret er over.
 • Hvis et eller flere av disse kravene ikke kan oppfylles bortfaller retten til å få utsatt eksamen.

 

 • 4.7 Klagerett på eksamen

Studentene har klagerett i henhold til forvaltningsloven. Klagefristen er 21 dager etter mottatt vitnemål. Det kan klages på saksbehandlingen og på karakterer. Skolens styre har oppnevnt egen klagenemnd. Rektor avgjør om det skal foretas ny sensur før klagen forelegges klagenemnda direkte, involverte faglærere skal gis anledning til å uttale seg som en del av saksbehandlingen.